TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Mốc thời gian tốt nghiệp trong năm

Hàng năm nhà Trường có quy định về tổ chức Lễ tốt nghiệp phát bằng (các hệ đào tạo) vào tuần cuối cùng của tháng 10 hàng năm.