TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Tư vấn hướng nghiệp

 Công việc của Cử nhân Y tế công cộng sau khi ra trường là gì?

  • Quản lý (Quản lý dự án/chương trình, điều phối, tham gia chương trình, thanh tra, giám sát, đánh giá)
  • Lập kế hoạch/ tham gia vào quá trình xây dựng chính sách (Cán bộ chương trình/ dự án; cán bộ chuyên quản về sức khỏe nghề nghiệp, an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại nhà máy/xí nghiệp hoặc các bộ phận có liên quan khác)
  • Quản lý thông tin y tế (Quản lý số liệu, thông tin, thống kê)
  • Nâng cao sức khỏe (chuyên sâu về truyền thông giáo dục sức khỏe)
  • Nghiên cứu (nghiên cứu viên, quản lý nghiên cứu)
  • Marketing (tiếp thị xã hội...)
  • Đạo đức y tế (hội đồng đạo đức)
  • Một số công việc khác

Tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng có thể làm việc ở đâu?

  • Các cơ quan Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương, ví dụ: Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ y tế (Vụ sức khỏe Bà mẹ, trẻ em, Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Cục quản lý khám chữa bệnh, Cục y tế dự phòng Việt Nam, Cục phòng chống HIV/AIDS,...); Các Viện và trung tâm như Viện dinh dưỡng, Viện vệ sinh dịch tễ,..; Các bệnh viện, các cơ quan y tế, trạm y tế và các cơ sở y tế trong cả nước; Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng thuộc ngành y.
  • Các tổ chức nước ngoài như: Tổ chức y tế thế giới (WHO), UNICEF, ChildFund, …