TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Các giá trị cốt lõi của HSPH

Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Y tế công cộng:

  • Cam kết về chất lượng và uy tín
  • Đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội
  • Đề cao tính chuyên nghiệp
  • Tăng cường minh bạch
  • Khuyến khích đổi mới, sáng tạo