TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn:

  • Tầm nhìn: Trở thành cơ sở hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn y tế công cộng tại Việt Nam và trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương..

Sứ mạng:

  • Góp phần tăng cường, phát triển hệ thống y tế và nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ có chất lượng cao trong lĩnh vực y tế công cộng.