Ảnh Họ và tên Nghề nghiệp
PGS.TS. Phạm Trí Dũng TS. Quản lý dược
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang Giảng viên
TS. Hoàng Khánh Chi Giảng viên
PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương Giảng viên
PGS.TS. Vũ Hoàng Lan Giảng viên
TS. Lê Kim Ánh Giảng viên
PGS.TS. Hoàng Văn Minh Giảng viên
Dolor Ibidem Meus Sino Giảng viên