TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN CNCQYTCC12 SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN CNCQYTCC12 SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

Thời gian khảo sát: tháng 7/2018

 

TT

Ngành đào tạo

Tổng số SVTN

Chia theo giới tính

Tổng số SVTN được khảo sát

Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ SVTN

có việc làm

=((9)+(10))/(8)*100

Khu vực làm việc

Mã ngành

Tên ngành

Nam

Nữ

Số lượng SVTN có việc làm

Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao

Số lượng SVTN chưa có việc làm

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Liên doanh nước ngoài

Tự tạo việc làm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

 

Y tế công cộng

147

47

100

147

132

128

4

0

100

27

81

6

14

Tổng cộng:

147

47

100

147

132

128

4

0

100

27

81

6

14